Naš Portal koristi kolačiće koji su isključivo namenjeni za poboljšanje pregleda naših stranica u Vašem pretraživaču, zaštitu prijateljskih i referalnih linkova. Naši kolačići prikupljaju podatke iz Vašeg pretraživača koji se odnose na Vašu posetu našem Portalu i daju nam smernice kako da poboljšamo Vaš pristup, a kompanija je garant diskrecije i ti podaci ne mogu da se upotrebe ili zloupotrebe u druge svrhe.

Potrebno je da se upoznate sa našim Uslovima korišćenja na linku:

http://infaceinvestgroup.com/sr/uslovi-koriscenja

Potrebno je da se upoznate sa Pravilima privatnosti na linku:

http://infaceinvestgroup.com/sr/pravila-privatnosti